Regulamin

Regulamin zajęć klubu AIKI-FIT

I. Ogólne.

 

 1. AIKI-FIT organizuje zajęcia treningowe AIKIDO, samoobrony, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia z elementami japońskich ćwiczeń rekreacyjno ruchowych dla dzieci, przygotowujące do przyszłych treningów aikido przez cały rok z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. AIKI-FIT prowadzi również zajęcia dodatkowe przybliżające kulturę japońską tj. zajęcia z  origami i kaligrafii japońskiej oraz zajęcia lingwistyczne j.angielski, szkolenia, kursy, warsztaty oraz zajęcia uzupełniające dla sportowców i zawodników np.piłkarzy, narciarzy, snowboardzistów.
 2. W zajęciach prowadzonych przez AIKI-FIT mogą brać udział osoby, które: a)zapoznały się z Regulaminem oraz wypełniły i podpisały (za osoby niepełnoletnie – podpis rodzica lub opiekuna prawnego) Zgłoszenie w formie drukowanej, b)przedłożyły własnoręcznie podpisane oświadczenie (zawarte w druku zgłoszeniowym) o braku jakichkolwiek  przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach lub przedstawiły ważne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa ww. zajęciach c) opłaciły Rejestrację do klubu–dotyczy nowych osób i po każdorazowej utracie członkostwa w klubie (przerwa ponad miesiąc w zajęciach), d) opłaciły składkę miesięczną za udział w zajęciach  lub ich uczestnictwo w zajęciach wynika z odrębnych umów z klubem AIKI-FIT  oraz okazały każdorazowo przed zajęciami  aktualny karnet. e) Stosują się do ogólnych warunków BHP i przestrzega zalecenia osoby prowadzącej zajęcia. Posiadają czysty strój do ćwiczeń, mają czyste i krótkie paznokcie, zdjętą biżuterię. Do upięcia włosów używają tylko gumek bez twardych dodatków.
 3. . Klub pobiera z góry opłatę za zajęcia i jest ona traktowana jako rezerwacja miejsca w klubie bez względu na to czy dana osoba stawi się na  wszystkie zajęcia, czy też nie opłata nie jest zwracana. Nie dotyczy klientów firm partnerskich klubu.
 4. Osoba przestaje być członkiem klubu jeśli przerwie udział w zajęciach na okres 1 miesiąca. Osoba ta będzie mogła wznowić udział w zajęciach po ponownym opłaceniu Rejestracji, jeśli są wolne miejsca w klubie. Wszelkie przerwy lub rezygnację z udziału w zajęciach prosimy uzgadniać z prowadzącym osobiście, emailem lub telefonicznie SMS. Po utracie członkostwa klub jeszcze przez miesiąc przechowuje przedmioty związane z tą osobą następnie może poddać je likwidacji (np. legitymacje CAAP, certyfikaty, dyplomy, jo itp.)4.1. Klubowicz nie uczęszczający na zajęcia może korzystać z praw członka kluby Aiki-Fit uiszczając opłatę miesięczną  podtrzymującą członkostwo.
 5. Wszelkich wpłat dokonujemy przed pierwszym treningiem w danym miesiącu nie później niż do pierwszego dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy lub według daty zawartej w odrębnej umowie z AIKI-FIT. Obowiązujące opłaty  za udział w treningach zostały zawarte w Cenniku.  W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłaty prosimy o indywidualny kontakt z kierownictwem klubu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków uczestnictwa w zajęciach. W przypadku wątpliwości ze strony klubu dotyczącej dokonanych wpłat, klub zastrzega sobie prawo do przysyłania korespondencji informacyjnej na adres i dane podane w zgłoszeniu oraz może żądać okazania karnetu na okres sporny.
 6. Wprowadza się programy promocyjne oraz ulgę rodzinną jak i zwyżkę za nieterminowe wpłaty (wysokość – patrz cennik). Ulga rodzinna dotyczy członków najbliższej rodziny ( I st. pokrewieństwa) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 7. Pieniądze wpłacone na Rejestrację nie podlegają zwrotowi. Zastrzega się możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach w ciągu roku szkolnego. Niewykorzystane zajęcia z powodu choroby, spóźnienia, nieobecności  z winy uczestnika, nieprzestrzegania przez niego  regulaminu i ustaleń klubowych  i innych przyczyn losowych przepadają i nie są podstawą do zwrotu pieniędzy ani do odrabiania ich w późniejszym terminie. Możliwość odrabiania takich zająć może natomiast wynikać z dobrej woli instruktora i na daną chwilę wolnych miejsc w grupach.            7.1.W czasie lockdown/przymusowej kwarantanny karnet zostaje zawieszony a jedynie zostaje potrącona składka członkowska klubowa.
 8. Rozkład zajęć dla wszystkich grup został podany na stronie internetowej klubu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany grafiku zająć i ich miejsca. Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu treningów, staży i obozów (intensywnych seminariów szkoleniowych) w ferie zimowe oraz w wakacje letnie od pierwszego dnia lipca do końca sierpnia zostaną podane w późniejszym terminie na  stronie internetowej klubu. W dni ustawowo wolne od pracy, dni egzaminów szkolnych (egz. wstępne, dodatkowe zarządzenia dyrekcji szkoły itp.) oraz w święta treningi mogą nie odbywać się. W przypadku pokrycia się terminu zajęć z terminem stażu zajęcia mogą być odwołane lub przeniesione. Powyższe zmiany terminarza zajęć nie powodują zmiany wysokości opłaty miesięcznej.
 9. W czasie ferii szkolnych (bożonarodzeniowych, zimowych i wielkanocnych) oraz wakacji letnich zajęcia dla grup dziecięcych mogą nie odbywać się. Opłata wówczas w tych okresach może zostać pomniejszona.
 10. Klub nie odpowiada za dzieci przebywające poza salą do treningu. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć, zaraz po ich zakończeniu i w trakcie wyjścia dziecka z sali np. do toalety, oraz o dopilnowanie ciszy i porządku poza salą treningową.
 11. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać (szkoła/obiekt podczas zajęć może być zamykana). Na treningach dla początkujących zaleca się stosowanie kimon lub dresów – spodnie powinny zakrywać kolana. Ćwiczymy boso na macie tatami/puzzle lub na podłodze.
 12. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Wszystkie cenniejsze przedmioty prosimy przekazywać w depozyt do instruktora. Z szatni do sali przechodzimy w klapkach. Klapki ustawiamy równo w wyznaczonym miejscu na sali treningowej.
 13. Wszelkie kontuzje, urazy powstałe podczas zajęć i w drodze na/z zajęć należy natychmiast zgłosić instruktorowi najpóźniej do 24 godzin po zdarzeniu. Następnie w ciągu 7 dni potwierdzone przez  lekarza specjalistę.
 14. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego, instruktor ma prawo żądać przedstawienia opinii lekarza specjalisty.
 15.  O możliwości wzięcia udziału w treningu decyduje kolejność zgłoszeń na dany trening oraz instruktor.
 16.  Jako potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem składany jest podpis na druku zgłoszenia udziału w zajęciach (dostępny do ściągnięcia na stronie internetowej). W przypadku osoby niepełnoletniej, podpis składają opiekunowie prawni np. rodzice.
 17. Regulamin został opublikowany na stronie internetowej klubu.
 18. Treść regulaminu może zostać zmieniona w każdym momencie z pewnym zastrzeżeniem mianowicie: Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy osoba będąca członkiem klubu, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązana jest zawiadomić o tym fakcie kierownictwo klubu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu może być publikowana za pomocą facebooka.

 

II. Informacja RODO 

 1. Członek klubu Aiki-Fit przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Aiki-Fit jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał jego dane osobowe na potrzeby wykonania niniejszej Umowy tj. treningów aikido oraz, że w przypadku zaistnienia konieczności będzie zobowiązany przekazywać te dane uprawnionym podmiotom, organom i instytucjom , w tym w związku egzekwowaniem opłat lub grzywien związanych z naruszeniem prawa.
 2. Członek Aiki-Fit oświadcza, że zapoznała się z niżej wskazanymi informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
 3. 1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Aiki-Fit z siedzibą w Częstochowie przy ul. Szymanowskiego 12/26. NIP: 9491547102,
  2) W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod e-mail: jengel@poczta.onet.pl
  3) Dane będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, archiwalnych, oraz realizacji uzasadnionych interesów Administratora tj. archiwalnych dowodowych oraz związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO
 5. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty dostarczające korespondencje, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenie dokumentacji, podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT.
 6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane będą przechowywane do czasu wykonania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji  celów  wskazanych w pkt 3 powyżej lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Ponadto ma Pan/i  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

01.09.2020  Aiki-Fit Jacek Engel