Tsuruzo Miyamoto

Tsuruzo Miyamoto, ur. 1953 shihan aikido Hombu Dojo 7dan

7

27