Regulamin

Regulamin zajęć klubu AIKI-FIT

1.  AIKI-FIT organizuje zajęcia treningowe AIKIDO, samoobrony oraz zajęcia z elementami japońskich ćwiczeń rekreacyjno ruchowych dla dzieci, przygotowujące do przyszłych treningów aikido  przez cały rok z zastrzeżeniem pkt. 8 i 9. AIKI-FIT prowadzi również zajęcia dodatkowe przybliżające kulturę japońską tj. zajęcia z  origami i kaligrafii japońskiej.

2. W zajęciach prowadzonych przez AIKI-FIT mogą brać udział osoby, które:

a) zapoznały się z Regulaminem oraz wypełniły, podpisały (za osoby niepełnoletnie – podpis rodzica lub opiekuna prawnego) i przekazały instruktorowi Zgłoszenie w formie drukowanej,

b) przedłożyły własnoręcznie podpisane (a w przypadku osób niepełnoletnich – podpisane przez opiekuna prawnego) oświadczenie (zawarte w druku zgłoszeniowym) o braku jakichkolwiek  przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach lub przedstawiły ważne Zaświadczenie od Lekarza Sportowego,

c) opłaciły Rejestrację na aktualny rok szkolny, która zawiera obowiązkowe Ubezpieczenie od NNW w czasie zajęć aikido w naszym klubie. Ubezpieczenie ważne jest do 10 września następnego roku szkolnego. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przerwania uczestnictwa w zajęciach;

d) opłaciły składkę miesięczną za udział w zajęciach  (za wyjątkiem przypadków, w których uczestnictwo w zajęciach wynika z odrębnych umów z klubem AIKI-FIT) oraz okazały każdorazowo przed zajęciami  aktualny karnet,

e) posiadają czysty strój do ćwiczeń, mają czyste i krótkie paznokcie, zdjętą biżuterię, do upięcia włosów używają tylko gumek bez twardych dodatków, zgodnie z regulaminami powołanymi na wstępie.

3. Klub pobiera z góry opłatę za zajęcia i jest ona traktowana jako rezerwacja miejsca w klubie, tj. bez względu na to czy dana osoba stawi się na wszystkie zajęcia, czy też nie, opłata nie jest zwracana. Postanowienie to nie dotyczy osób, których uczestnictwo w zajęciach regulowane jest na mocy odrębnych umów z klubem AIKI-FIT.

4. Osoba przestaje być członkiem klubu jeśli przerwie udział w zajęciach na okres 1 miesiąca bez poinformowania wcześniej o tym fakcie instruktora (w formie pisemnej, mailowej lub SMS) lub przerwie udział w zajęciach na okres powyżej 2 miesięcy bez względu na okoliczności. Osoba ta będzie mogła wznowić udział w zajęciach po ponownym opłaceniu Rejestracji, jeśli są wolne miejsca w klubie. Wszelkie przerwy lub rezygnację z udziału w zajęciach prosimy uzgadniać z prowadzącym osobiście, emailem lub poprzez SMS. Po utracie członkostwa klub jeszcze przez miesiąc przechowuje przedmioty związane z tą osobą, po czym w przypadku ich nieodebrania może poddać je likwidacji (np. legitymacje CAAP, certyfikaty, dyplomy, jo itp.)

5. Wszelkich wpłat dokonujemy z góry przed rozpoczęciem miesiąca zajęć (np. płatności za październik dokonujemy do końca września), dla nowych osób – przed pierwszym treningiem w danym miesiącu  lub według daty zawartej w odrębnej umowie z AIKI-FIT. Obowiązujące opłaty za udział w treningach zostały zawarte w Cenniku dostępnym w dojo i na stronie www.aikido.czest.pl. W przypadku wątpliwości w ustaleniu wysokości opłaty prosimy o indywidualny kontakt z kierownictwem klubu. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków uczestnictwa w zajęciach. W przypadku wątpliwości ze strony klubu dotyczącej dokonanych wpłat, klub zastrzega sobie prawo do przysyłania korespondencji informacyjnej na adres i dane podane w zgłoszeniu oraz może żądać okazania karnetu na okres sporny.

6. Wprowadza się programy promocyjne oraz ulgę rodzinną jak i zwyżkę za nieterminowe wpłaty (wysokość – patrz cennik). Ulga rodzinna dotyczy członków najbliższej rodziny (I st. pokrewieństwa) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

7. Opłata za Rejestrację nie podlega zwrotowi. Zastrzega się możliwość zmiany opłat za udział w zajęciach w ciągu roku szkolnego (informacja o nowej wysokości opłat zostanie zamieszczona na stronie www.aikido.czest.pl oraz zostanie przekazana przez instruktora). Zajęcia niewykorzystane z powodu choroby, spóźnienia, nieobecności  z winy uczestnika, nieprzestrzegania przez niego  regulaminu i ustaleń klubowych i innych przyczyn losowych przepadają i nie są podstawą do zwrotu pieniędzy ani do odrabiania ich w późniejszym terminie. Możliwość odrabiania takich zająć może natomiast wynikać z dobrej woli i decyzji instruktora podjętej z uwaględnieniem wolnych miejsc w grupach.

8. Rozkład zajęć dla wszystkich grup został podany w ulotce Informacyjnej i na stronie internetowej klubu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany grafiku zajęć i miejsca ich prowadzenia (informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie www.aikido.czest.pl oraz zostanie przekazana przez instruktora). Szczegółowe informacje dotyczące rozkładu treningów, staży i obozów (intensywnych seminariów szkoleniowych) w ferie zimowe oraz w wakacje letnie od pierwszego dnia lipca do końca sierpnia zostaną podane w późniejszym terminie na  stronie www  klubu. W dni ustawowo wolne od pracy, dni egzaminów szkolnych (egz. wstępne, dodatkowe zarządzenia dyrekcji szkoły itp.) oraz w święta treningi mogą nie odbywać się. W przypadku pokrycia się terminu zajęć z terminem stażu zajęcia mogą być odwołane lub przeniesione. Powyższe zmiany terminarza zajęć nie powodują zmiany wysokości opłaty miesięcznej.

9. W czasie ferii szkolnych (bożonarodzeniowych, zimowych i wielkanocnych) oraz wakacji letnich zajęcia dla grup dziecięcych mogą nie odbywać się. Opłata wówczas w tych okresach zostaje proporcjonalnie pomniejszona.

10. Klub nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci przebywających poza salą treningową. Opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć, zaraz po ich zakończeniu i w trakcie wyjścia dziecka z sali treningowej, np. do toalety, oraz o dopilnowanie ciszy i porządku poza salą, gdyż na terenie szkoły/obiektu odbywają się także inne zajęcia.

11. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać (szkoła/obiekt podczas zajęć może być zamykana). Na treningach dla początkujących zaleca się stosowanie kimon lub dresów – spodnie powinny zakrywać kolana. Ćwiczymy boso na macie tatami/puzzle lub na podłodze. Na treningach dla zaawansowanych obowiązuje tradycyjny strój treningowy – kimono i od 2 kyu hakama mężczyźni, od 3kyu hakama kobiety (w przypadku stażu międzynarodowego z shihanem spodnie typu hakama zakładają tylko osoby ze stopniami mistrzowskimi DAN). Grupa zaawansowana rozgrzewa się indywidualnie przed swoimi zajęciami w wyznaczonym do tego celu miejscu i w porozumieniu z prowadzącym instruktorem.

12. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Wszystkie cenne przedmioty prosimy przekazywać w depozyt do instruktora. Z szatni do sali przechodzimy w klapkach. Klapki ustawiamy równo w wyznaczonym miejscu na sali gimnastycznej. Na sali znajduje się apteczka pierwszej pomocy. W nagłych przypadkach można z niej skorzystać w porozumieniu z instruktorem prowadzącym. W przypadku uczestnictwa w zajęciach z kontuzją bądź urazem, należy fakt ten zgłosić do instruktora przed zajęciami (wówczas proszę o przygotowanie sobie plastrów, bandaży elastycznych itp. we własnym zakresie).

13. Wszelkie kontuzje, urazy powstałe podczas zajęć i w drodze na/z zajęć należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi (najpóźniej do 24 godzin po zdarzeniu). Jeżeli zgłoszenie jest dokonanywane w formie ustnej lub telefonicznej, wymaga się potwierdzenia tego zgłoszenia przez uczestnika/ opiekuna uczestnika również na adres email: jengel@poczta.onet.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis urazu i okoliczności zdarzenia. Uraz powinien zostać potwierdzony przez  lekarza medycyny sportu w terminie do 7 dni od doznania urazu.

14. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego, instruktor ma prawo wykluczyć uczestnika z zajęć i żądać przedstawienia opinii lekarza medycyny sportu co do możliwości uczestniczenia w zajęciach.

15. O możliwości wzięcia udziału w treningu decyduje kolejność zgłoszeń na dany trening oraz instruktor.
Wszelkie wątpliwości i zapytania proszę kierować do instruktora prowadzącego zajęcia, pod numer telefonu 504 153 977 lub e-mail: jengel@poczta.onet.pl.

Wypełniając obowiązek, jaki nakłada na nas ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną uprzejmie informujemy, że wypełniając i podpisując niniejsze Zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na:

– przetwarzanie swoich danych osobowych przez AIKI-FIT Jacek Engel w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych dotyczących aikido,

– włączenie swoich danych do zbioru danych AIKI-FIT Jacek Engel związanych z listą obecności i kontrolą opłat miesięcznych,

– przesyłanie Państwu materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, rozpowszechnianych przez AIKI-FIT dotyczących aikido.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Engel, ul. Szymanowskiego 12/26, 42-200 Częstochowa. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wglądu do przesłanych danych i ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach.